Kapat

Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları| Antalya sigorta expertiz Faruk Çil

Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları
A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortanın Konusu 
(1) Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan ettiği ilçe bazında verim değerleri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alır. Sigortalının poliçede belirtilen parseline özgü verim kayıp talepleri dikkate alınmaz.
(2) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.
A.2. Teminat Kapsamı
A.2.1. Teminat Kapsamında Olan Haller
(1) Bu sigorta ile, kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır. 
A.2.2. Teminat Kapsamındaki Ürünler
(1) Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ve buğday (sertifikalı tohumluk) ürünü teminat kapsamındadır. Bu ürünlerin sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınır.
A.3. Tanımlar
A.3.1. Genel Tanımlar
(1) Bu sigortaya ilişkin genel tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a)\tİlçenin Ortalama Verimi: TÜİK tarafından ilan edilen son yedi yılın en yüksek beş yılının ortalaması alınarak hesaplanan verimlerin en fazla %30’una kadar artırılmak suretiyle belirlenen verimi ifade eder.
b)\tİlçenin Eşik Verim Değeri: A.3.1. maddesinin, birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ilçenin ortalama veriminin %70’i alınarak belirlenir.
c)\tİlçenin Gerçekleşen Verim Ortalaması: İlgili yılın hasat döneminde, Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından ilçenin referans parsellerinde belirlenen verimlerin ortalamasıdır. Tazminat ödemesinde bu ortalama esas alınır.
ç)\tReferans Parsel: Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının tespitinde kullanılacak parselleri ifade eder.
d)\tÜrün Birim Fiyatı: İlgili yılda buğday ürününün 1 kilogramı için tarife ve talimatlarda belirtilen fiyatı ifade eder.
A.3.2.Teminatların Tanımı
(1) Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.
a)\tKuraklık Teminatı: Kuru tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan buğday ürününün vejetasyon dönemlerinde bitki gelişimini etkileyecek düzeyde tarımsal kuraklığın neden olduğu verim kaybını,
b)\tDon Teminatı: Hava sıcaklığının 0°C’nin altındaki derecelere düşmesi nedeniyle doğrudan meydana gelen verim kaybını,
c)\tSıcak Rüzgar: Sıcak rüzgarın döllenmeyi ve dane tutumunu olumsuz etkilemesi sonucu meydana gelen verim kaybını,
ç)\tSıcak Hava Dalgası (Isı Dalgası): Yüksek hava basıncının, geniş bir alan üzerinde uzun bir süre (birkaç gün veya hafta) kalması sonucu ortaya çıkan çok sıcak hava nedeniyle yetiştirilen bitkide meydana gelen verim kaybını,
d)\tAşırı Nem: Bitkilerin gelişme döneminde, uzun yıllar ortalamasının üstünde ortaya çıkan havadaki ve/veya topraktaki nem sonucu meydana gelen verim kaybını,
e)\tAşırı Yağış: Bitkilerin büyüme, gelişme ve olgunlaşma dönemlerinde, belli bir zaman periyodu içerisinde uzun yıllar ortalamasının üstünde gerçekleşen yağış sonucu meydana gelen verim kaybını, 
ifade eder.
(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, tazminat hesabında Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin referans parsellerde belirlediği verim esas alınır.
A.4. Sigorta Bedeli
(1) Sigorta bedeli; ilçenin ortalama verimi, ürün birim fiyatı ve poliçede belirtilen ÇKS’ye kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur. 
(2) Sigorta bedeli ile ilgili diğer hususlar, tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.
A.5. Teminat Dışında Kalan Haller 
(1) Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.
a)\tSigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,
b)\tHerhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),
c)\tKamu otoritesi tarafından, sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle, meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,
ç)\tGrev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,
d)\tSavaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,
e)\tBiyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
f)\tÜrünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,
g)\tTeminat kapsamına giren hallerden kaynaklanmayan; su deposu, gölet ve baraj kapaklarının açılması veya patlaması/patlatılması sonucunda ürünlerde meydana gelen zararlar,
ğ)\tTeminat kapsamındaki bir risk gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin üründe kültürel işlemlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen verim kaybı,
h)\tHastalık ve zararlılar ile yaban hayvanların neden olduğu kayıplar, 
ı)\tTeminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, sigortalının hasar sonrası gerekli bakım ve yetiştirme koşullarını yerine getirmemiş olması nedeni ile ortaya çıkan dolaylı zararlar, 
i)\tDolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını) nedeni ile meydana gelen hasarlar.
A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü
(1) Tarım Sigortaları Havuzunun yetkilendirdiği sigorta şirketi/acente ÇKS kayıtlarına göre başvuruyu kabul eder. Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta başvurularını aksi kararlaştırılmadıkça belirlenmiş olan poliçe son kabul tarihlerinden önce yapar.
A.7. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı ve Sonu
(1) Sigorta sözleşmesi; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.
A.8. Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu
A.8.1. Sigorta Teminatının Başlangıcı
(1) Sigorta teminatı; poliçe düzenleme tarihinden itibaren en erken 7 gün sonra yürürlüğe girer. 
A.8.2. Teminatların Sona ermesi
(1) Sigorta teminatı; ilçe bazında ürünlerin tamamının hasat edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi halinde sona erer.
B. HASAR ve TAZMİNAT
B.1. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Yükümlülükleri 
(1) Sigorta ettirenin/sigortalının rizikonun gerçekleşmesi durumunda hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, verim tespit süreçleri ile ilgili olarak Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, sigortalı bitkisel ürünler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde gerektiğinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle yükümlüdür. 
B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma 
(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesinden zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.
B.3. Verim Tespiti 
(1) İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının belirlenmesi amacıyla her yıl hasat döneminde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenen referans parsellerde verim tespit edilir. 
B.4. Tazminat Hesabı 
(1) Tazminat hesabında, ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki fark baz alınır.
(2) İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
(3) Bu sigortayı yaptıran bir üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.
(4) Tazminat tutarı ile ilgili diğer hususlar tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.
B.5. Tazminatın Ödenmesi 
(1) İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının tespitini takiben hesaplanan tazminat tutarı, poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
(2) Rizikonun gerçekleşmesinin, sigortalı ürün üzerindeki sonuçlarının tespit edilebilmesi için ürünün fenolojik evre olarak hasat döneminin beklenmesi zorunludur. 
(3) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, alacaklı sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir. 
(4) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının sigortalı tarafından bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 
(5) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.
(2)Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.
C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
(1) Tarım Sigortaları Havuzu bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının ÇKS bilgilerine dayanarak yapar.
(2) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur. Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir. 
(3) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. 
(4)Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.
(5) Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasında Yükümlülükleri 
(1) Sigorta ettiren/sigortalı, sigortalı ürünle ilgili toprak işleme, ilaçlama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb. gibi zaten yapmak durumunda olduğu tarımsal işleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. 
C.4. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları 
(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde veya ÇKS’de yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 
(2) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise, 
a)\tTarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b)\tSigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.
(3) Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, riskin özelliğine göre, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
(4) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını, talep etme hakkı düşer.
(5) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerde ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene iade eder.
(6) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde; 
a)\tTarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce, 
b)\tTarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c)\tFesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde;
riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla, beyan edilmesi gereken değişiklik arasında, bağlantı bulunmadığı hallerde; tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/Sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayabilir. Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, sigortacı ödeme yapmaksızın, cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise; sigorta ettirenin/sigortalının, ihmal derecesine göre belirlenecek bir oranda, tazminattan indirim yapılabilir.
(7) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.
(8) Herhangi bir nedenle, sigortalı ürünün tamamen ortadan kalkması durumunda, sözleşme iptal edilerek, tahsil edilmiş prim tutarı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.
C.5. Birden Çok Sigorta
(1) Sigortalanmış ürünler üzerine; sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılarla, aynı rizikolara karşı, başka sigorta sözleşmesi yapamaz. 
C.6. Menfaat Sahibinin Değişmesi
(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının; sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.
C.7. Tebligatlar
(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
C.8. Sırların Saklı Tutulması
(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.
C.9. Yetkili Mahkeme
(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.
(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
C.10. Zaman Aşımı
(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.
C.11.Yapılacak Değişiklikler
(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dahilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.
C.12. Yürürlük
(1) Bu genel şartlar 01/ 01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.