Kapat

Kefalet Sigortası Genel Şartları| Antalya sigorta expertiz Faruk Çil

Kefalet Sigortası Genel Şartları

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


 

A.SİGORTANIN KAPSAMI

 

A.1- Sigortanın Konusu

 


Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçedetanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genelşartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde,borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı busigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdarveya lehdarlara ödeme yapar.


 


Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluylakendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garantikuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdarakarşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.


 


Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilktalepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.


 


Borçlu, sigorta koruması elde etmek üzere bizzat kendisisigorta yaptırabileceği gibi, bir başkası da onun lehine sigorta yaptırabilir.Başkası lehine yapılan sigortada, sigorta ettiren için öngörülen yükümlülükler,borçlu için de geçerlidir.


 


A.2- Teminat Türleri ve Tanımlar


 


Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamındasunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.


 


Avans Ödeme Teminatı:Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alantarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesiriskine karşı teminat sağlar.


 


İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansınıniş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben bellibir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminatsağlar.


 


Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık,zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminatsağlar.


 


Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdarolarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrüklemeişleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigortaettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.


 


İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaledenayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihalekapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.


 


Ödeme Teminatı: Tümtaşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminatsağlar.


 


Performans Teminatı:Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekildeyerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünüyerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasınıda sağlayabilir.


 


Sözleşme Teminatı: Borçlununsözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesinekarşı teminat sağlar.


 


Kamu ihaleleri teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuatatabi ihalelerde kefalet senedinin gelir kaydedilmesine neden olabilecekrisklerine karşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğündenbağımsız, süreli, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat,ekli klozlar dahilinde verilir.


 


Kamu alacakları teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil


Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesiriskine karşı kayıtsız -şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğündenbağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür


 


A.3- Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınabilecek Haller


 


Lehdarın mevzuat hükümlerine uymaması sebebiyle borcunyerine getirilmemesi.


 


A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi


 


Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sonaerme tarihleri olarak yazılan günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlarve öğlen saat 12.00’da sona erer.


 


A.5- Sigorta Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi


 


Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini herhangi bir zamandaderhal hüküm doğuracak şekilde sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumdasigorta ettiren, B.2. maddesinde belirtilen şartlar saklı kalmak üzere,yürürlükte olan kefalet senetlerini sigortacıya iade edeceği güne kadartahakkuk edecek olan prim ve poliçede belirtilen her türlü ilave masrafısigortacıya ödemekle yükümlüdür.


 


Aşağıdaki haller dışında kalan diğer tüm hallerde, sigortasözleşmesi, kararlaştırılan sürenin bitiminde sona erer.


 


1) Sigortacı, devam eden sigorta sözleşmesini, lehdara karşıyükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmaksuretiyle sona erdirebilir.


 


2) Sigortacı, vermiş olduğu kefalete ilişkin yükümlülüklerisaklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde, sigorta sözleşmesini derhal hüküm doğuracakşekilde sona erdirebilir veya sigorta ettirenden ek güvence ya da ek prim talepedebilir:


 


a) Sigorta ettirenin, sigortacıya karşı yükümlülükleriniyerine getirmemesi veya sigortacıya yanlış beyanda bulunması,


 


b) Sigorta ettirenin, mali durumunun sigorta sözleşmesininyapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuş olduğunun tespit edilmesi,


 


c) Sigorta ettirenin aşağıdaki B.7. maddesi gereğince talepedilen güvenceyi sunamaması; sigortacıya verilen güvencenin, yetersiz kalması,hükümsüz veya değersiz hale gelmesi.


 


B.KEFALETEİLİŞKİN KOŞULLAR VE TAZMİNAT


 


B.1- Beher Kefalet Senedinin Düzenlenmesinden ÖnceTarafların Hak ve


Yükümlülükleri


 


Sigortacının kefil olması aşağıdaki koşulların yerinegetirilmesine bağlıdır.


Sigorta ettirenin doğrudan kefalete ilişkin yükümlülükleridolaylı kefalet için de geçerlidir. Bu kapsamda, sigorta ettiren;


 


a) En son yıla ait hesap özetleri ile varsa bağımsız denetimraporunu, derhal, sigortacıya sunmakla ve sigortacının talebi üzerine, konuyailişkin gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdür. Ancak, yıllık hesap özetleriöngörülen tarihte tamamlanmaz ise, sigorta ettiren, talep üzerine, bir önbilanço ile gelir tablosu sunmakla yükümlüdür. Ön bilanço ile gelir tablosununsunulması, sigorta ettirenin yıllık hesap özetini sunma yükümlülüğünü ortadankaldırmaz.


 


b) Nakdi veya gayrinakdi kredi ilişkilerini sigortacıyabildirmekle yükümlüdür.


 


c) Sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleriüzerinde teminat (ipotek, rehin, mülkiyetin teminat olarak (inançlı) nakli,taşınmaz yükümü vb.) vermemekle yükümlüdür.


 


ç) Teminat verilmesi kararını etkileyebilecek önemliölçüdeki değişiklikleri sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.


 


Sigortacı;


 


a) Borçlunun faaliyetleriyle ilgili gelişmeler, stratejikdeğişiklikler ve borçlunun kredi değerliliği açısından önemli bulduğu konularlailgili detaylı bilgi talep edebilir.


 


b) Borçlu için bir genel kefalet limiti tahsis etmiş olsadahi, borçlunun ilettiği müstakil kefalet teminatı taleplerini gerekçegöstererek geri çevirebilir.


 


c) Borçlunun kredi değerliliğine yönelik olarak yaptığıdeğerlendirme neticesinde, yeni bir kefaletin verilmesi için ya da kredideğerliliğinin önemli ölçüde bozulması durumunda, mevcut kefaletin devamettirilmesi için, borçludan bir güvence isteyebilir.


 


ç) Kendisine sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde, kefilolmayabilir.


 


B.2- Kefalet Senedinin Düzenlenmesinden SonraTarafların Hak ve


Yükümlülükleri


 


Kefalet senedinin düzenlenmesi, iptal edilmesi ve kefaletşartlarında değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:


 


B.1. maddesinde yer alan yükümlülüklere ilaveten sigortaettiren;


 


a) İletişimde veya talimatların yerine getirilmesindegecikme yaşanması yahut ihmal olması nedeniyle zararın meydana gelmesininmuhtemel olduğu hallerde sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür.


 


b) Sözleşme şartlarının kendisi tarafından belirlenmemişolduğu hallerde, düzenlenen kefalet senedinin içeriğini kabul eder.


 


c) Sigortacının asıl kefilden dolaylı kefalet elde edilmesiiçin üstlendiği borçla ilgili olarak asıl kefile karşı sorumludur.


 


ç) Lehdarın, düzenlenen kefalet senedine ilişkin hususlarkapsamında sigortacıya bilgi vermesini kabul eder.


 


Sigortacı;


 


a) Doğrudan kendisinin kefil olmadığı ve borçluya kefaletsenedi düzenlemesi amacıyla başka bir sigorta şirketini veya bankayı veyafinans kurumunu veya kredi garanti kuruluşlarını (asıl kefil) görevlendirdiği(dolaylı kefalet) hallerde, asıl kefilin seçiminde gerekli özeni göstermekleyükümlüdür. Sigortacı, sigorta ettirenin talimatlarına uyduğu takdirde, bufıkrada öngörülen yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiş sayılır.


 


b) Sigorta ettiren için bir kefalet hesabı tutar ve buhesaba, kefalet senedinin düzenlendiği tarih itibariyle doğrudan kefaletleri,asıl kefile başvuru yazısının gönderildiği tarih itibariyle de dolaylıkefaletleri dâhil eder.


 


c) Doğrudan kefaletleri, Türk Kanunlarına tabi olması vekefalet senedinin sona erme tarihine kadar tazminat talebinde bulunulmamışolması kaydıyla hesaptan siler.


 


ç) Yukarıda bahsedilenler dışında kalan doğrudan kefaletleriise, aksi belirtilmedikçe, kefalet senetleri kayıtsız şartsız kendisine iadeedildikten sonra hesaptan siler.


Sigortacı, yargısal ihtilaflar nedeniyle lehdarın iadeetmediği kefaletleri, lehdardan açık bir sorumluluktan ibra beyanı alınmasıkaydıyla hesaptan siler.


 


d) Asıl kefilin, sigortacıyı sorumluluktan kayıtsız şartsızibra etmiş olması kaydıyla dolaylı kefaletleri hesaptan siler.


 


e) Kefalet miktarının azaltılması veya süresinden önce iadeedilmesi halinde, fazla ödenen primi, sigorta ettirene geri öder.


 


f) Üçüncü şahıslara ödenmesi gereken ücretler ile posta venoter masrafları gibi ilave giderleri sigorta ettirenden talep edebilir.


 


B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak veYükümlülükler


 


Sigorta ettiren;


 


a) Borcunu sigortalı değilmişçesine ifa etmek için gerekeniyapar.


 


b) Borcun ifa edilmemesi ve kefaletin devreye girmesihalinde, kefaletin paraya çevrilmesi talebinin sebebine, miktarına veyabakiyesine ilişkin sigortacıya karşı herhangi bir savunma ya da itirazda bulunamaz.Sigorta ettiren, ayrıca, kefalet senedi düzenlenmesinin temelini oluşturan,sigorta ettiren ve lehdar arasında kabul edilen, “kontrgaranti verilmesi” anlaşmalarınınyerine getirilmemesi sebebiyle ileri sürebileceği savunmalardan da vazgeçmiş sayılır.


 


c) Mahkeme yoluyla bir ödeme talebinin gelmesi halinde,ihtilafa konu tutar ve maliyet iştirakine karşılık gelen tutar kadar teminatısigortacıya talep üzerine sunar.


 


Sigortacı;


 


a) Lehdar tarafından yapılan tazminat talebini sigortaettirene bildirip gerekli önlemleri almasını isteyebileceği gibi sigortaettirenin yanıtı beklemeksizin ödemeyi de yapabilir.


 


b) Tazminat talebini değerlendirdikten sonra sigortaettirenin onayını almadan lehdara ödeme yapabilir.


 


c) B.2. maddesi uyarınca hesaptan silinmiş doğrudankefaletlerin paraya çevrilmesinin talep edilmesi durumunda, sigorta ettirenkendisine yetki vermişse veya kendi aleyhine icra edilebilir bir yargı kararıverilmişse ödeme yapar.


 


ç) Ödediği tüm tazminat, yasal ve idari masraflar ile ekmaliyetleri sigorta ettirenden talep eder.


 


B.4- Tazminat Tutarı


 


Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminattutarı, poliçede belirtilen azami tazminat tutarı ile sınırlıdır.


 


B.5- Halefiyet


 


Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken lehdarın yerinegeçer ve lehdarın borçluya karşı olan haklarına halef olur.


 


B.6- Rücu


 


Sigorta ettiren, sigortacının ödediği tazminat tutarınıtamamen veya kısmen geri almak için yararlanabileceği diğer talep imkânlarındanbağımsız olarak, düzenlemiş olduğu kefalet senedi ile ilgili ödediği tutarı,masraflar ve kanuni temerrüt faizinden yüksek olmamak kaydıyla sigortacı vesigorta ettirenin yapacakları sözleşmede anlaşacakları temerrüt faizi ile birliktesigortacıya geri öder.


 


Sigorta ettiren, döviz cinsinden kefalet senedi düzenlenmişolması durumunda, sigortacının tercihine göre, belirlenmiş olan döviz kurucinsinden veya kefaletin, sigortacı tarafından belirlenecek Türk Lirasıkarşılığını öder.


 


Sigorta ettiren, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları,ancak bu alacaklar çekişmesiz veya yasal olarak kesinleşmişse, sigortacınınrücu yoluyla talep ettiği tutarlar ile takas edebilir.


 


B.7- Ek Güvence İstenilmesi


 


Sigortacının talebi üzerine, sigorta ettiren;


 


a) Sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra, düzenlemişolduğu kefalet senedi ile ilgili sigortacıyı sorumlu tutmamakla ve kefaletlerinhesaptan kayıtsız şartsız silinmesine kadar nakit güvence veya sigortacıtarafından kabul edilebilecek başka bir güvence sunmakla,


 


b) A.5. maddesinde sayılan haller söz konusu ise, sigortasözleşmesi sona erdirilmese dahi, nakit güvence veya uygun görülecek başka birgüvence sunmakla,


 


c) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilensunulduğu veya mevcut bütün kefaletlerin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönemiçin ilave prim ödemekle, yükümlüdür.


 


C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


 


C.1– Sigorta Priminin Ödenmesi ve SigortacınınSorumluluğunun Başlaması


 


Sigorta primi, kefalet tutarı göz önünde bulundurularak,kefaletin hesaba dâhil edildiği tarihten hesaptan silinmesine kadar olan süreiçin hesaplanır. Prim ödeme koşulları poliçede belirlenir. Ekonomik koşullardaönemli değişiklikler olursa, prim bu koşullara göre yeniden güncellenebilir.


 


Sigorta ettiren; sigorta primini ve faturalanan diğermasrafları poliçede kararlaştırılan şekil ve zamanda, öder.


 


Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk TicaretKanunu hükümleri uygulanır.


 


C.2- Sigorta Sözleşmesinde Değişiklik


 


Sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, düzenlenecekbir poliçe zeylinde belirtilmedikçe veya sigortacı tarafından yazılı olarakbaşka şekilde teyit edilmedikçe yürürlüğe girmez. Sözlü olarak yapılananlaşmalar geçerli olmaz


 


C.3 –Tebliğ ve İhbarlar


 


Sigorta sözleşmesine ilişkin tüm irade beyanları vebildirimler yazılı olarak yapılır.


Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veyasigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.


 


Sigortacının bildirimleri de, sigortalının bildirilen sonadresine noter eliyle ya da taahhütlü mektupla yapılır. Taraflara imzakarşılığı elden verilen mektup ya da telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlümektup hükmündedir. Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamdayapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilenbildirimler de geçerli sayılır.


 


C.4- Mesleki Faaliyetin Sona Ermesi


 


Sigorta sözleşmesinde tanımlanan mesleki faaliyetin sonaermesi durumunda, sigorta sözleşmesi, o ana kadar doğmuş hak ve borçlar ilesigortacı tarafından verilmiş kefaletlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmakkoşuluyla, mesleki faaliyetin sona erme tarihinden itibaren sona erer.


 


C.5- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması


 


Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmeninyapılması dolayısıyla,


lehdara ve sigorta ettirene sigortalıya ilişkin öğreneceğiticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardansorumludur.


 


C.6- Yetkili Mahkeme


 


Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, TürkMahkemeleri ve İcra


Daireleri yetkilidir.


 


Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacıaleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veyasigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki,sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğuyerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.


 


Sigorta sözleşmesinin yorumlanması ve uygulanmasındaseçilecek hukuk sözleşmede belirlenir.


 


C.7- Özel Şartlar


 


Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlarkararlaştırabilir.


 


EK- 1:


 


KEFALET SİGORTASI KAMU İHALE TEMİNATI KLOZU


 


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuata göre kamu ihalelerinde, ekte yer alankefalet senetlerinden niteliğine göre ihaleyi düzenleyen kuruma hitabendüzenlenecektir. Kefalet senetlerinin şarta bağlı verilebileceğine ilişkinhükümleri hariç olmak üzere, Kefalet Sigortası Genel Şartları ekli teminatlariçin uygulama kabiliyetini haizdir.


 


 


 


EKLER:


 


1) Geçici Kefalet Senedi


2) Kesin Kefalet Senedi


3) Avans Kefalet Senedi


4) Kesin Hesap Kefalet Senedi


5) Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi


 


GEÇİCİ KEFALET SENEDİ


[Muhatap İdarenin Adı]


_ _/_ _/_ _ _ _


No:.................


 


İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işineistekli sıfatıyla katılacak olan [isteklininadı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorundaolduğu geçici teminat tutarı olan [geçiciteminatın


tutarı]……….1[sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanıhükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkmasıhalinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızınve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık vebunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarıilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinizenakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere aitkanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigortaşirketinin adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi vesorumlusu sıfatıyla ve [sigortaşirketinin adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.


Bu kefalet senedi …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecekşekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


[sigorta şirketinin adı]


[varsa sigorta acentesinin adı]


[sigorta] yetkililerinin


İsim, unvan ve imzası


 


NOT:1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarınınkontrgarantilerine dayanılarak verilecek kefalet senetlerinde,


kontrgarantiyiveren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatınkontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife


esaspara birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek kefaletsenetlerinde Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. Riskin


reasüransçerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


1-b)İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklımaddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri


cinsindenteklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerineesas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.


2-Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin


tazminihalinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınızaödenecektir.” paragrafına yer verilecek,


ancak,kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idareninmali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden


tahsilatınyapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinintazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli


MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


-------------------------------------------------------------


1Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.


24734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idarişartnamede belirtilen geçici kefalet senedi geçerlilik tarihinden önceki birtarih


olmamaküzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamaküzere istekli tarafından belirlenecektir.


 


KESİN KEFALET SENEDİ


 


[Muhatap İdarenin Adı]


_ _/_ _/_ _ _ _


No:.................


 


İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüteden yüklenici [yüklenicinin adı vesoyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılıKanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerinegetirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..1[sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılanKanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamenyerine getirmediği taktirde,


Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerekkalmaksızın ve


[yüklenicinin adı] ileidareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet vekanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılıtalebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, taleptarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikteödeyeceğimizi [sigorta şirketinin adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu kefalet senedi __/_ _/_ _ _ _2 tarihinekadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılıtazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


[sigorta şirketinin adı]


[varsa sigorta acentesinin adı]


[sigorta şirketi] yetkililerinin


İsim, unvan ve imzası


 


NOT:1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarınınkontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,


kontrgarantiyiveren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatınkontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas


parabirimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminatmektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans


çerçevesindedevredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


1-b)İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklımaddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri


cinsindenteklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerineesas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.


2-Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin


tazminihalinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınızaödenecektir.” paragrafına yer verilecek,


ancak,kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idareninmali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden


tahsilatınyapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinintazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli


MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


-------------------------------------------------------------


1Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.


2Busüre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerindekesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak


idaretarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.


 


 


 


 


 


 


 


 


AVANS KEFALET SENEDİ


[Muhatap İdarenin Adı]


_ _/_ _/_ _ _ _


No:.................


 


İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işinitaahhüt eden yüklenici [yüklenicininadı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleriniyerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans teminat tutarı [avans teminat tutarı]……….1[sigortaşirketinin adı] garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebepve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde,


 


Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerekkalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi biruyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıdayazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenizenakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere aitkanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigortaşirketinin adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi vesorumlusu sıfatıyla ve [sigortaşirketinin adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.


 


Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihtebaşlayacaktır. Bu kefalet senedi


…../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecekşekilde


tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirdehükümsüz olacaktır.


 


[sigorta şirketinin adı]


[sigorta acentesinin adı]


[sigorta] yetkililerinin


İsim, unvan ve imzası


 


NOT:1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarınınkontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,


kontrgarantiyiveren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatınkontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas


parabirimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektuplarıTürk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans


çerçevesindedevredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


1-b)İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklımaddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri


cinsindenteklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerineesas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.


2-Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin


tazminihalinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınızaödenecektir.” paragrafına yer verilecek,


ancak,kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idareninmali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden


tahsilatınyapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinintazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli


MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


-------------------------------------------------------------


1Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.


2Butarih, mahsup süreleri göz önünde bulundurularak idarece belirlenmelidir.


 


 


 


 


 


 


 


Tarih:_ _/_ _/_ _ _ _


No:.................


 


 


 


KESİNHESAP KEFALET SENEDİ


[Muhatapİdarenin Adı]


 


İdarenizceyapılan ihale sonucunda [işin adı] işinitaahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaretunvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “işin devamı sırasında kesinhesapların yapılması” başlıklı maddesi gereği, kesin hesabı yapılıp idareyeverilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’ine denk gelen ve kesin hesaptan önce………. nolu hakediş ile yükleniciye ödenen …[teminattutarı]………1’sının ödenmesini ………. [sigortaşirketinin adı] garanti ettiğinden, ilk yazılıtalebiniz üzerine;


 


Protestoçekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idarenizarasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanunisonuçları dikkate alınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemekkaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarı derhal ve gecikmeksizinidarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlereait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigortaşirketinin adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi vesorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] adve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.


 


Bukefalet senedi …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihekadar elimize geçecek


şekildetarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


 


[sigorta şirketinin adı]


[sigorta acentesinin adı]


[sigorta] yetkililerinin


İsim, unvan ve imzası


 


NOT:1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarınınkontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,


kontrgarantiyiveren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatınkontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas


parabirimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektuplarıTürk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans


çerçevesindedevredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


1-b)İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklımaddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri


cinsindenteklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerineesas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.


2-Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin


tazminihalinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınızaödenecektir.” paragrafına yer verilecek,


ancak,kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idareninmali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden


tahsilatınyapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinintazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli


MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


-------------------------------------------------------------


1Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.


2Bu tarih, kesin hakediş raporunun tahmini düzenlenme tarihigöz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir.


 


 


 


 


 


 


 


Tarih:__/_ _/_ _ _ _


MektupNo:.......................


GEÇİCİKABUL NOKSANLARI KEFALET SENEDİ


 


[Muhatapİdarenin Adı]


 


İdarenizceyapılan ihale sonucunda [işin adı] işinitaahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaretunvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “geçici kabul noksanları” başlıklımaddesi gereği,


geçicikabul noksanları için …….nolu hakedişin % 3’üne denk gelen ve geçici kabulonayından önce yükleniciye ödenen ……[teminat tutarı]……1’sınınödenmesini …….. [sigorta şirketinin adı]… garantiettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine;


 


Protestoçekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idarenizarasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanunisonuçları dikkate alınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemekkaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarı derhal ve gecikmeksizinidarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlereait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigortaşirketinin adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi vesorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] adve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.


 


Bukefalet senedi …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihekadar elimize geçecek


şekildetarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


 


[sigorta şirketinin adı]


[sigorta acentesinin adı]


[sigorta] yetkililerinin


İsim, unvan ve imzası


 


NOT:1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarınınkontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,


kontrgarantiyiveren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatınkontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas


parabirimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminatmektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans


çerçevesindedevredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


1-b)İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklımaddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri


cinsindenteklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerineesas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.


2-Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesihalinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin


tazminihalinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınızaödenecektir.” paragrafına yer verilecek,


ancak,kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idareninmali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden


tahsilatınyapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinintazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli


MerkezBankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


-------------------------------------------------------------


1Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2Bu tarih, kesin hakediş raporununtahmini düzenlenme tarihi göz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir.