Kapat

Kredi Sigortaları | Sigorta Hizmetleri | Faruk Çil| Antalya sigorta expertiz Faruk Çil

Kredi Sigortaları
Kredi Sigortaları

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Kredi Sigortası Genel 

Şartları’na göre, bir kredili satış veya kredili hizmet işleminde, aşağıda sayılan durumlarda ortaya çıkan zararlar kredi sigortası ile güvence altına alınmaktadır:

      Alıcının iflas etmesi.

      Alıcının bir tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi yüzünden hakkında tasfiye kararı alınmış olması.

      Alıcının borçlarını ödeyememesi ile ilgili olarak bir mahkeme kararı ya da yetkili bir resmi makam tarafından bütün alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınmış olması.

      Alıcının borcunu ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigorta şirketi tarafından kabul edilen başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması.

      Alıcının borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve yasal olarak yukarıda açıklanan durumlarla aynı görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının ülke sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması yüzünden uğrayacağı maddi zararlar.

      Ayrıca sözleşme olması durumunda, yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede belirlenen koşullarla mal veya hizmet bedelini ödememesi hali teminat altına alınmıştır.

Kredi sigortası yapılırken, bu sayılan risklerden sadece biri, birkaçı veya tamamı güvence olarak alınabilir.

Yukarıda Kredi Sigortası Genel Şartları çerçevesinde bu sigortanın kapsamını ifade etmeye çalıştık. Şimdi bir de pratikte bu sigortanın nasıl kullanıldığına bakalım. Uygulamada daha çok, bireysel ihtiyaç, mortgage ve taşıt kredileri gibi bireysel kredi kullanan insanların, yaşamlarını kaybetmesi veya tam ve sürekli bir sakatlık durumunda kredi borcunu güvence altında almak üzere kredi sigortası yapılmaktadır. Ölüm veya sakat kalma dışında bir şekilde kredi borçlusunun işsiz kalması durumunda da yine kalan kredi taksitleri bu sigorta sayesinde güvence altında olmaktadır.

Sigorta şirketlerinin genel olarak sundukları güvenceler şunlar olmaktadır:

      Yaşam kaybı ve tam ve sürekli sakatlık teminatı. Bu teminat, hasar tarihinde geçerli olan teminat tutarıdır. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesine bağlı olarak her ay düşer. Sigortalı kişinin yaşamını kaybetmesi halinde, geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir. Eğer teminat tutarından artan bir miktar varsa bu da ölen kişinin yasal mirasçılarına ödenir. Sakatlık durumunda teminat tutarı sigortalıya ödenir. Her iki durumda da tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi biter.

      Beklenmedik anda işsizlik teminatı. Beklenmedik anda ve istek dışı işsizlik teminatından yararlanabilmek için, aynı iş yerinde 180 gün aralıksız çalışmış olmak ve İŞKUR işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak gerekiyor. Genel olarak işsizlik durumu devam ettiği sürece, en fazla altı ay aylık kredi taksitleri ödenir.

      Geçici iş görememezlik teminatı. Poliçede gösterilen bir olay sonucunda geçici olarak iş göremez duruma düşen kamuda ya da serbest çalışanlar bu teminattan yararlanabilir.

      Gündelik hastane tazminatı teminatı. Öğrenci, emekli veya ev hanımı gibi herhangi bir işte çalışmayan kişilerin, bir kaza veya hastalık sonucu bir hastane veya sağlık kuruluşunda yedi günden daha uzun süreli yatarak tedavi görmeleri halinde bu giderler için verilen güvencedir.

Sigorta şirketlerinde, kredi koruma sigortası, kredi ödeme güvencesi sigortası, kredi destek sigortası ve benzeri isimlerle pazarlanan kredi sigortaları aslında aynı özelliklere sahiptir. Hepsinde de kredi kullanımlarında, aylar itibariyle azalan teminat üzerinden hesaplama yapılır. Bu şekilde ödenen borçlar teminattan düşülür ve daha düşük prim ödenmiş olur.

Bu arada ödenen primleri vergi matrahından düşerek vergi avantajı elde etmek de mümkündür.